สถานะการเงินการคลัง อบต.บุ่ง

 

 สถานะการเงินการคลัง อบต.บุ่ง
Download File
  
  รายงาน รับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2561 ประจําเดือน กันยายน พ.ศ. 2561
  รายงาน รับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2561 ประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
  รายงาน รับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2561 ประจําเดือน มิถุนายน 2561
  รายงาน รับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2561 ประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  รายงาน รับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2561 ประจําเดือน พฤษภาคม 2561
  รายงาน รับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2561 ประจําเดือน เมษายน 2561
  รายจ่ายจริงตามงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2561
  งบทดลอง(หลังปิดบัญชี)
  งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2561
  งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2561
  งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
  งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2561
  งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
  งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2561
  งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2561
  งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
  งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2561
  งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2560

เมนูข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน อบต