พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

 
Download File

เมนูข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน อบต