ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่ง เรื่อง ช่องทางสําหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลบุ่ง

 
Download File

เมนูข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน อบต