ITA

 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
   
  ITA ปี พ.ศ.2564
 
   
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
    ข้อมูลพื้นฐาน
  1. โครงสร้างหน่วยงาน  
  2. ข้อมูลผู้บริหาร  
  3. อำนาจหน้าที่  
  4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  
       
    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์  
  5. ข้อมูลการติดต่อ  
  6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
    พรบ./พรก.  
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ  
    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ  
  7. ข่าวประชาสัมพันธ์  
     
    การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
         
  8. Q&A  
  9. Social network  
   
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
    การดำเนินงาน
         
  10. แผนดำเนินงานประจำปี  
  11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน  
  12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
    การปฏิบัติงาน
         
  13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
    การให้บริการ
         
  14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  
  15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  
  16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  
  17. E-Service  
    - แบบคำร้องทั่วไป  
    - แบบคำร้อง น้ำอุปโภค-บริโภค  
   
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
         
  18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
  19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน  
         
         
  20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
    การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
         
  21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  
    - ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
  22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
    ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
  23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)  
    - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (การจ้าง)  
    - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (การซื้อ)  
  24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)  
    - แสดงผลการจักซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
   
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
         
  25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
  26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
  27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  
   
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
    การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
         
  29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
         
  30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
         
  31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  
    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
         
  32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
    - กระดานสนทนา  
    แบบสอบถามความพึงพอใจ  
    เว็บบอร์ด  
  33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
    กิจการสภา  
   
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
         
  34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
  35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  
    - กิจกรรม  
    การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
         
  36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
  37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
         
  38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
    แผนป้องกันการทุจริต
         
  39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
         
         
  40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  
         
         
         
  41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  
   
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
         
  42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
    - รายงานผลการลงระบบ ITAS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
    - กำหนดขั้นตอนวางแผนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
  43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
    - ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน  
    - แผนการใช้จ่ายประจำปี 2563  
    - กำหนดขั้นตอนวางแผนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
    - คู่มือประชาชน  
    - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ข้อมูลพื้นฐาน อบต