กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

กององสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง

นางปุณยารัตน์   มุ่งดีดิษฐ์วรกูล

รองปลัด รักษาราชการแทน 
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 

นางสาวสุพรรษา   นาคสุด

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
 

 

 

 ข้อมูลพื้นฐาน อบต