กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง

 

 

นางปุณยารัตน์   มุ่งดีดิษฐ์วรกูล

รองปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ   
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 


 

นางสุภัสสร  โสดา

ครูผู้ดูแลเด็ก บ้านอ่างใหญ่ ม.1

นางสาวนภาพร  ชมภูพื้น

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางสาวสกาวรัตน์   โคตรสีหา

คนงานทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก)

 

 

 

 ข้อมูลพื้นฐาน อบต