กองช่าง

 

 

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง

นางปุณยารัตน์   มุ่งดีดิษฐ์วรกูล

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง

นายธนภัทร    พันธ์โคตร

ผู้อำนวยการกองช่าง 

นายพันทิพย์   วันดีวงค์

วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ

นายโชคดี  กมุทชาติ

ผู้ช่วยช่างประปา

นายวิระพงษ์   ชัยพร

ผู้ช่วยช่างผังมือง

 

 

 
นางสาวสาลินี    ใจแก้ว

คนงานทั่วไป (งานธุรการ)


นายมานพ  ขอนพุดซา

คนงานทั่วไป (งานไฟฟ้า)

 


 

 

 

 

 

 ข้อมูลพื้นฐาน อบต