กองคลัง

 

 

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง

 

 
นางปุณยารัตน์   มุ่งดีดิษฐ์วรกูล

รองปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 

นางสาวสุขุมัณ   ปะหา

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ


นางสาวอำภา   อัศวมงคลศิลป์

เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน

 


 
นางสาวไพรินทร์    ป้องพา

คนงานทั่วไป (งานการเงินฯ)

นางสาวทัศนีย์   มีทองแสน

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางสาวประภาพร  ใจแน่น

คนงานทั่วไป (งานพัสดุ)

 

 

 

 

 

 ข้อมูลพื้นฐาน อบต