สำนักปลัด

 

 

            สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง  

   
 

นางวัลย์ลัดดา  ชัยปัญญา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง 

 
   
 

นางปุณยารัตน์   มุ่งดีดิษฐ์วรกูล

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง 


นายสมยศ   ฤทธิทิศ

หัวหน้าสำนักปลัด 

นายประพาฬสิทธิ์   ศรพิมพ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นายคาเชน  ผลชูพงษ์

นิติกร ชำนาญการ

นายวีระศักดิ์   สว่างแสง

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

 

 

 
จ่าสิบเอกสมาน    สุตัน

เจ้าพนักงานป้องกัน ชำนาญงาน

นางสมพรเพ็ญ  ศิริอำนาจ

นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

นายณัฐวุฒิ  รังษี

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

 

 

 
นายเขียน   ทองจันทร์

คนงานทั่วไป (นักการภารโรง)

นางสาวศศิธร   วุฒิเสลา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นางธัญชนก  พันขาว

คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)

 

 

 


 

 ข้อมูลพื้นฐาน อบต