คณะผู้บริหาร

 

 

นางวัลย์ลัดดา  ชัยปัญญา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง 

โทร.087-452-8494ข้อมูลพื้นฐาน อบต