วิสัยทัศน์ ( Vision )

"ชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่คุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาด้านอาชีพ"

ITA
LPA
e-GP
แบบสำรวจ
เรื่องร้องทุกข์
E SERVICE
0883771919
obtbung01@gmail.com
กระดานสนทนา
Admin เข้าระบบ
Facebook อบต.บุ่ง 
 
วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง ร่วมกันทำความสะอาดสำนักงาน เพื่อป้องกันแก้ไขโรคไวรัสโควิด-2019

ข้อมูลทั้งหมด    

 วันที่  เรื่อง
 19 พฤษภาคม 2563  ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1และ2) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง
 1 ตุลาคม 2563  ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใส
 22 มีนาคม 2564  ประกาศช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 19 มีนาคม 2564  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 1 ตุลาคม 2563  เกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงปีงบประมาณ 2564
 15 กรกฎาคม 2563  เมื่อประชาชนได้รับแจ้งเอกสารเกี่ยวกับภาษีที่ดินฯ ต้องทำอย่างไร
 2 กรกฎาคม 2563  ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563
 15 มิถุนายน 2563  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี พ.ศ.2563 ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านอ่างใหญ่
 15 มิถุนายน 2563  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 12 กุมภาพันธ์ 2563  กรอบระยะเวลาการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกต.ท้องถิ่น)

ข้อมูลทั้งหมด    

 วันที่  เรื่อง
 1 พฤษภาคม 2564  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564
 1 เมษายน 2564  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564
 1 เมษายน 2564  ประกาศซื้อจ้าง งบประมาณ 2564
 1 มีนาคม 2564  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
 1 กุมภาพันธ์ 2564  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564
 2 มกราคม 2564  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563
 1 ธันวาคม 2563  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
 1 พฤศจิกายน 2563  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563
 01 ตุลาคม 2563  แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
 31 มกราคม 2563  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

ข้อมูลทั้งหมด    

 วันที่  เรื่อง
 16 เมษายน 2562  พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
 16 เมษายน 2562  พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 16 เมษายน 2562  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560เป็นปีที่ 2 ในราชกาลปัจจุบัน
 16 เมษายน 2562  พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 16 เมษายน 2562  พ.ร.บ.อบจ.(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
 16 เมษายน 2562  พ.ร.บ.อบต.(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 16 เมษายน 2562  พ.ร.บ.บริหารเมืองพัทยา(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
 16 เมษายน 2562  พ.ร.บ.บริหาร กทม..(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562
 14 พฤศจิกายน 2561  ราชกิจจานุเบกษา -ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนักฯ67
 24 กุมภาพันธ์ 2561  พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ข้อมูลทั้งหมด    

ข้อมูลทั้งหมด    


ข้อมูลพื้นฐาน อบต